ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563

ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนจะจัดให้มีการวัดและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ตามสภาพจริงและมีการจัดทำหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนตามแบบที่กรมวิชาการกำหนด

Start Time

9:00 am

02/09/2020

Finish Time

2:00 pm

03/09/2020

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *