ดีเลิศความรู้

ควบคู่กิจกรรม

นำพาคุณธรรม

เลิศล้ำพลานามัย

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชาญรัตน์วิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนี้

001

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

02-1

ซื่อสัตย์สุจริต

03

มีวินัย

04

ใฝ่เรียนรู้

05

อยู่อย่างพอเพียง

06

มุ่งมั่นในการทำงาน

07

รักความเป็นไทย

08

มีจิตสาธารณะ

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (1)

สีชมพู,สีฟ้า

สีประจำโรงเรียน
logo300x300

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
hB9gCzL61111111111

ดอกราชาวดี

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ยินดีต้อนรับ

สู่โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

36748629_1175961249212624_4239452906668949504_o

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา ที่ตั้ง 111 หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เพิ่มเติม

กำหนดการกิจกรรม

กำหนดการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

Facebook page

ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook

คำขวัญของโรงเรียน

ดีเลิศความรู้
ควบคู่กิจกรรม
นำพาคุณธรรม
เลิศล้ำพลานามัย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

มุ่งผลสัมฤทธิ์
เน้นจิตอาสา
กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

8 กลุ่มสาระเรียนรู้

6375
ENROLLED STUDENTS
59
Course
243
Activity
35
VIDEOS
Like what you see? SUBSCRIBE on Youtube!