Back

เกี่ยวกับโรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

55000
Foreign Followers
60
Certified Teachers
2240
Students Enrolled
215
Complete Courses

“เน้นการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้  และพัฒนาความรู้
ด้วยตนเอง มีความพร้อมที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข.”


ข้อมูลทั่วไป

      โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา ที่ตั้ง 111 หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง 1. ฝั่งประถมศึกษา มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งา 54 ตารางวา อยู่ติดกับสำนักงานเทศบาลตำบลปลาย 2. ฝั่งปฐมวัย มีเนื้อที่ 2 ไร่ 81 ตารางวา อยู่ติดกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
      มีเขตพื้นที่บริการทั้ง 14 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางขุนกอง,ตำบลมหาสวัสดิ์,ตำบลบางคูเวียง,ตำบลบางกรวย,ตำบลศาลากลาง,ตำบลปลายบาง,ตำบลบางใหญ่,ตำบลบางแม่นาง,  ตำบลไทรน้อย,ตำบลบางบัวทอง,ตำบลบางรักพัฒนา, ตำบลพิมลราช,ตำบลศาลาธรรมสพน์,ตำบลทวีวัฒนา ฯลฯ

      ด้วยแนวคิดที่ว่า พื้นฐานการศึกษาที่ดี จะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับสังคม นายสุรชัย อมรพงษ์มงคล ได้เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาในระดับปฐมวัย (อนุบาล) และประถมศึกษาของชุมชนบางคูเวียง และบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับได้รับคำแนะนำ และช่วยเหลือจากอาจารย์มณี อุดมศรี ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษามานานกว่า 20 ปี โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา จึงได้ก่อตั้งขึ้นที่ บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ มี นายสุรชัย อมรพงษ์มงคล เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต นางสาวสุภิณดา ตุงคะสามน เป็นผู้จัดการโรงเรียนและได้คุณครูสมศรี เพ็ชรเพ็ง เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนซึ่งในปัจจุบันมีนายชายชาญ อมรพงษ์มงคล รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

     

       
      โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับปฐมวัย เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2543 เป็นปีการศึกษาแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 อายุระหว่าง 3 – 5 ปี มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 39 คน
       โดยจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ตลอดจนสอดแทรกสาระความรู้ขั้นพื้นฐานที่สำคัญตามแนวทางบูรณาการ เน้นการฝึกทักษะกระบวนความคิด และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทุกท่าน จึงมีผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาอยู่ในการดูแลเป็นจำนวนมาก
      ในปีการศึกษา 2545 จึงได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียน โดยเปิดสอนเพิ่มในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และความไว้วางใจของทางผู้ปกครองได้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ในปีการศึกษา 2552 จึงได้ขอขยายเนื้อที่การปลูกอาคารเรียนเพิ่มอีกประมาณ 2 ไร่ 81 ตารางวา พร้อมทั้งขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ สำหรับรองรับการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยทั้งหมดซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนโดยมีรั้วอาคารติดกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี