ประเมินผลปลายภาคเรียน

ด้วยทางโรงเรียนชาญรัตน์วิทยา ขอแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 โดยกําหนดช่วงประเมินในวันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563ตามรายละเอียดดังนี้ ตารางการประเมินผลการเรียน ระดับประถมศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Start Time

12:00 am

10/11/2020

Finish Time

12:00 am

11/11/2020

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *