"เน้นการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง มีความพร้อมที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข "

ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า...
"เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นเตรียมความพร้อม"