Back

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับเนอสเซอรี่ - อนุบาล

เนอสเซอรี่

รับนักเรียนชาย หญิง อายุตั้งแต่ 2 – 3 ปี โดยจัดให้มีการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ที่เหมาะสมตามวัย เน้นโภชนาการ การฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง ความรัก ความอบอุ่น ดังเช่นบ้านที่สองของบุตรหลานเพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับการเรียนในชั้นอนุบาลต่อไป

อนุบาล

รับนักเรียนชาย หญิง อายุตั้งแต่ 3 – 5 ปี  โรงเรียนจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน โดยจัดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครดังนี้
© สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ(นักเรียน , พ่อ , แม่)
© สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ(นักเรียน)
© สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ(พ่อ , แม่)
© รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
© รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
© หลักฐานจากโรงเรียนเดิม

ภาคเรียน

โรงเรียนแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนในปีการศึกษา
Φ ภาคต้น เปิดระหว่าง เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน
► ปิดภาคเรียนระหว่างเดือนตุลาคม
Φ ภาคปลาย เปิดเรียนระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
► ปิดภาคเรียนระหว่างเดือนเมษายน

เวลาเข้าเรียน

เปิดเรียน
วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
เนอสเซอรี่ และ อนุบาล 1 – 3 เวลาเข้าเรียน 08.00 – 14.30 น.
วันหยุด
– โรงเรียนหยุดในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
– หยุดตามประเพณี และวันนักขัตฤกษ์
– หยุดประจำภาคต้น , ภาคปลาย

การวัดและการประเมินผล

โรงเรียนจัดให้มีการวัดและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ตามสภาพจริงและมีการจัดทำหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนตามแบบที่กรมวิชาการกำหนด