Back

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

รับนักเรียนชาย หญิง อายุตั้งแต่ 6 – 11 ปี โดยโรงเรียนสอนตามหลักสูตร พ.ศ. 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการศึกษาพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครดังนี้
© สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ(นักเรียน , พ่อ , แม่)
© สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ(นักเรียน)
© สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ(พ่อ , แม่)
© รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
© รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
© หลักฐานการศึกษา (จากโรงเรียนเดิม)

ภาคเรียน

โรงเรียนแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนในปีการศึกษา
Φ ภาคต้น เปิดระหว่าง เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน
► ปิดภาคเรียนระหว่างเดือนตุลาคม
Φ ภาคปลาย เปิดเรียนระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
► ปิดภาคเรียนระหว่างเดือนเมษายน

เวลาเข้าเรียน

โรงเรียนเปิดเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เวลาเข้าเรียน 08.00 – 15.00 น.
วันหยุด
– โรงเรียนหยุดในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
– หยุดตามประเพณี และวันนักขัตฤกษ์
– หยุดประจำภาคต้น , ภาคปลาย

การวัดและการประเมินผล

โรงเรียนจัดให้มีการวัดและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ตามสภาพจริงและมีการจัดทำหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนตามแบบที่กรมวิชาการกำหนด