Back

ปรัชญาของโรงเรียน

    การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคณะทำงานที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีแนวความเชื่อความคิดที่สอดคล้องกัน จึงจะสามารถปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลได้ แนวคิดและอุดมการณ์หรืออาจเรียกว่าปรัชญานั้น จะทำหน้าที่เหมือนกรอบ หรือแนวทางที่ช่วยในการทำงานให้มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียนที่ต้องรับทราบและเข้าใจปรัชญาให้ชัดเจนตรงกัน อันจะก้าวไปสู่ความสำเร็จของจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปรัชญาของโรงเรียนว่า

“เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  มุ่งมั่นเตรียมความพร้อม”

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนรุ้อย่างสร้างสรรค์

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียนในแต่ละวัย พร้อมทั้งกระบวนการส่งเสริมให้เป็นผู้มีความคิด สร้างสรรค์ และสามารถคิดวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดทั้งชีวิต

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อม

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อม หมายถึง การทำให้นักเรียนเกิดความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของโรงเรียน

“ความหมายโดยรวม หมายถึง การจัดกระบวนการการเรียนรู้ ที่หลากหลายและเหมาะสม ซึ่งต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในทุกด้าน เพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรที่ดีในสังคมต่อไป”