Back

คำขวัญของโรงเรียน

“ดีเลิศความรู้  ควบคู่กิจกรรม
นำพาคุณธรรม เลิศล้ำพลานามัย”

คำขวัญของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“เอื้อเฟื้อ แจ่มใส แต่งกายดี วจีไพเราะ”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นจิตอาสา กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน