Back

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับปฐมวัย

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในลักษณะการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัยของเด็กแต่ละระดับ  โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ  ควบคู่กับการสอนเชิงบูรณาการ”


นักเรียนจะได้รับการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านร่างกาย, ด้านอารมณ์, ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
ซึ่งจะจัดผ่านกิจกรรมหลักทั้ง 6  คือ

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมสร้างสรรค์
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมเกมการศึกษา

ได้เรียนรู้เนื้อหาพื้นฐานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัย

 

 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

มีการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ว่า
– ภาษาไทย : จำพยัญชนะทั้ง 44 ตัวได้
– ภาษาอังกฤษ : จำตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้ง 26 ตัวได้ จำคำศัพท์พื้นฐานจากรูปภาพได้
– คณิตศาสตร์ : รู้ค่าจำนวน 1-10 จดจำเลขไทย, เลขอารบิก 1-10 ได้

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 2

มีการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ว่า
– ภาษาไทย : จำและเขียนพยัญชนะทั้ง 44 ตัวได้ อ่านคำผสมสระพื้นฐานง่ายๆ ได้ (8 ตัว)
– ภาษาอังกฤษ : จำและเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กได้ จำคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆ ได้
– คณิตศาสตร์ : รู้ค่าจำนวน 1-30 รู้ค่าจำนวนมากกว่า-น้อยกว่า รู้จักหลักหน่วยหลักสิบและบวกเลข 1 หลักได้

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

มีการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ว่า
ภาษาไทย : จำและเขียนพยัญชนะทั้ง 44 ตัวได้ อ่านคำผสมสระพื้นฐานง่ายๆได้ รู้จักลักษณะนามและคำตรงข้ามเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษ : จำและเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กได้ทั้ง 26 ตัว จำคำศัพท์พื้นฐาน และพูดทักทายประโยคง่ายๆ ได้

–  คณิตศาสตร์ : รู้ค่าจำนวน 1-50 รู้ค่าจำนวนมากกว่า-น้อยกว่า รู้จักหลักหน่วย หลักสิบ บวกและลบเลข 1-2 หลักโดยไม่มีการทดได้ และตอบปัญหาโจทย์เลขง่ายๆ ได้

▪ สาระการเรียนรู้ที่จำเป็น 4 สาระการเรียนรู้ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก โดยไม่เน้นเนื้อหาและการท่องจำ แต่จะบูรณาการทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเด็ก เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะทางการคิด ทักษะการใช้ภาษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันในหลักสูตรยังเน้นการปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 12 ข้อ คือ
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตน เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

▪ สาระการเรียนรู้ทักษะชีวิต
– จำสัญลักษณ์สิ่งของของตนเองและฝึกส่งการบ้าน
– ฝึกการเข้าห้องน้ำ และการทำความสะอาดเวลาเข้าห้องน้ำ
– ฝึกการใส่-ถอด ถุงเท้า รองเท้า ชุดว่ายน้ำ และเสื้อผ้า
– ฝึกการเก็บของเข้าที่ การดูแลรักษาสิ่งของของตนเอง
– ฝึกรับประทานอาหารเอง การเก็บถาดอาหาร
– ฝึกการแปรงฟัน ล้างมือ ล้างหน้า ล้างปาก
– ฝึกการขึ้น-ลงบันได การระมัดระวังในการเล่น
– ฝึกการปูที่นอนและเก็บที่นอนใส่ถุงนอน
– ฝึกความเป็นระเบียบจัดแถว เดินแถว
– ฝึกการไหว้ สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ
– ฝึกมารยาทในการพูด ความเป็นผู้นำและผู้ตาม
– ฝึกความมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่น
– ฝึกการพูด การกล้าแสดงออก
– ฝึกการช่างสังเกต การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
– ฝึกมารยาทในการเข้าสังคม