ระดับปฐมวัย รับสมัครตั้งแต่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

ระดับประถมศึกษา รับสมัครตั้งแต่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

สอบคัดเลือก รอบที่ 1 วันที่ 20 ก.พ. 2564

สอบคัดเลือก รอบที่ 2 (ถ้ามีติดต่อแผนกธุรการโรงเรียน)

เนอสเซอรี่

รับนักเรียนชาย หญิง อายุตั้งแต่ 2 – 3 ปี โดยจัดให้มีการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ที่เหมาะสมตามวัย เน้นโภชนาการ การฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง ความรัก ความอบอุ่น ดังเช่นบ้านที่สองของบุตรหลานเพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับการเรียนในชั้นอนุบาลต่อไป

อนุบาล

รับนักเรียนชาย หญิง อายุตั้งแต่ 3 – 5 ปี  โรงเรียนจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน โดยจัดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครดังนี้
© สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ(นักเรียน , พ่อ , แม่)
© สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ(นักเรียน)
© สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ(พ่อ , แม่)
© รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
© รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
© หลักฐานจากโรงเรียนเดิม

ระดับประถมศึกษา

รับนักเรียนชาย หญิง อายุตั้งแต่ 6 – 11 ปี โดยโรงเรียนสอนตามหลักสูตร พ.ศ. 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการศึกษาพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครดังนี้
© สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ(นักเรียน , พ่อ , แม่)
© สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ(นักเรียน)
© สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ(พ่อ , แม่)
© รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
© รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
© หลักฐานการศึกษา (จากโรงเรียนเดิม)